مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1393
  کارشناسی مدیریت
  /دانشگاه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com