مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی عمران
    گرایش سازه /دانشگاه آزاد خوراسگان

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
    شرکت ابنیه افراز اسپادانا
    مهندسی عمران معماری/ سرپرست کارگاه
  • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
    شرکت رصد سازه سپاهان
    مهندسی عمران معماری/ سرپرست کارگاه
  • فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
    شرکت شهر فولاد
    مهندسی عمران معماری/ مسئول دفتر فنی

پروژه ها

  • 1396
    استراحتگاه رانندگان در انبار نفت شهید محمد منتظری
    سرپرست کارگاه

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • خود مدیریتی
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

  • طراحی و محاسبات سازه
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • مقاوم سازی سازه
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • تحلیل غیر خطی سازه
    80% Complete
    عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

  • ETABS
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • SAFE
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • AutoCAD
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • Microsoft Excel
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • ICDL
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • SAP 2000
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • SAZE 90
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • Autocad structural detailing
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • Autodesk 3ds Max
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • MSP
    80% Complete
    عنوان مدرک:

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
دانش تخصصی
  • طراحی و محاسبات سازه
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • مقاوم سازی سازه
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • تحلیل غیر خطی سازه
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com