مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
    گرایش تولید /دانشگاه ازاد واحد ایت الله املی / معدل 15.19
https://.com