مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1391
    کارشناسی مهندسی معدن
    گرایش اکتشاف /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 16
https://.com