مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی مهندسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه آزاد اهواز
https://.com