مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش معماري سيستم های کامپيوتری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • 1393 تا 1395
    کارشناسی مهندسی برق
    /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
https://.com