مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1373 تا 1376
    کارشناسی ارشد مامایی
    گرایش بهداشت مادر و کودک /دانشگاه تربیت مدرس
https://.com