مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مهندسي صنايع
    گرایش صنايع-صنايع /دانشگاه آزاد قزوين
https://.com