مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1380 تا 1383
    دیپلم کارودانش
    گرایش کامپیوتر
https://.com