مختصری از من

-آشنایی کامل با استاندارد های H-S-E
-آشنایی کامل جهت برپایی داربست
-چهار پایه
-راه دسترسی اویز
-موبایل اسکافل
-سقفی
-تعمیرات و برطرف کردن نواقص داربست
-داربست ویژه
-کار در مخازن
-باز کردن داربست
-راه پله
-بالکن
-تمام مراحل برپایی داربست و باز کردن آن

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  دیپلم الکترونیک

پروژه ها

 • 1395
  داربست بندی

  توضیحات: کمک داربست بندفاز 19 شرکت بلندطبقه از 13/10/90 الی20/12/90
  داربست بند فاز 22-23-24 شرکت ارمان صنعت اراک از5/2/91 الی 5/7/91
  فاز 15_16 شرکت پابندان پیمانکاری اژدها کش
  15/7/91 الی 25/12/91
  فاز15_16 شرکت بهسازان توسعه و ارمان(بتا)
  11/2/92 الی 20/11/92
  شرکت کربنات سدیم کاوه فیروزاباد
  10/12/92 الی 25/12/93
  فاز13و22-23-24 شرکت بهسازان توسعه و ارمان (بتا)
  20/1/94 الی 20/4/94
  پتروشیمی هنگام شرکت ECC
  24/4/94 الی 28/12/94
  پتروشیمی هنگام شرکت ارام پارس خلیج فارس
  6/2/95 الی 20/10/95

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • داربست حرفه ای
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • داربست حرفه ای
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com