مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت دولتی
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه خوارزمی تهران
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه تهران / معدل 18.8
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه مازندران / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای بازرگانی
 • 1394
  کتاب رفتار مصرف کننده
 • 1393
  کتاب مدیریت بازاریابی جهانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com