مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 16

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/
 • خرداد ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۵
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/

پروژه ها

 • 1395
 • 1395
 • 1395
 • 1393
 • 1392

دانش تخصصی

 • Android
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Yii2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Relational Databases
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQLite
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Android Studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eclipse IDE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mac OS X
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Packet Capture
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Android
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Yii2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Relational Databases
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQLite
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com