مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد معدن
    گرایش محیط زیست /دانشگاه فنی تهران / معدل 17.2
  • 1388 تا 1392
    کارشناسی مهندسی معدن
    گرایش اکتشاف /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 14.3
https://.com