مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  اتحادیه قنادان
  مسئول دفتر/ مدیر اجرایی. کارمند امور دفتری و حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com