مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1389
  کارشناسی شیمی محض
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول / معدل 13.86
 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش شیمی تجزیه /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز / معدل 16.34

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com