مختصری از من

هم اکنون دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی گرایش ویروس شناسی در دانشگاه شیراز می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد
  گرایش بیماری شناسی گیاهی، ویروس شناسی /دانشگاه شیراز
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی گیاهپزشکی
  /دانشگاه زنجان / معدل 15.61

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  جهاد کشاورزی شهرستان محلات
  ناظر گندم

  توضیحات: ناظر گندم
  ناظر طرح پایش سن گندم و ردیابی سن گندم در مزارع شهرستان محلات و حومه
  بازدید از مزارع کشاورزی به منظور ثبت موقعیت مکانی
  فعالیت با دستگاه GPS

 • خرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  بسیج سازندگی سپاه ناحیه مقاومت شهرستان محلات
  ناظر پروژه های کشاورزی
 • تیر ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۰
  ایستگاه تحقیقات گیاهان زینتی شهرستان محلات
  کارآموز

  توضیحات: اجرای طرح مبارزه با سفید بالک روی گیاهان زینتی به خصوص روی رز شاخه بریده
  اجرای طرح درصد انتقال توسپوویروس ها به وسیله تریپس در گیاهان زینتی

https://.com