مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1364 تا 1368
  کارشناسی ادبیات عرب
  /دانشگاه آزاد اسلامی
 • 1356 تا 1356
  کارشناسی ارتباطات رسانه
  /دانشگاه امریکایی بیروت

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  موسسه انتشاراتی ومطبوعاتی اطلاعات
  روابط عمومی محتوا و رسانه/ نویسنده وخبرنگار

  توضیحات: اولین فعالیت سیاسی پیوستن به موج انقلاب اسلامی در زمان حضور حضرت امام ره در پاریس - راه اندازی ومدیریت اعتصابات 44 روزه مطبوعات بدستور حضرت امام خمینی .
  مورد تعقیب ساواک که صورت جلسات اعتصابیون مطبوعاتی در اسناد ساواک با ذکر نام اینجانب منتشر شده ودر کتاب انقلاب اسلامی بروایت اسناد ساواک امده است

دانش تخصصی

 • نویسنده - مترجم - تحلیلگر سیاسی - مدیریت اخبار وبرنامه های سیاسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نویسنده - مترجم - تحلیلگر سیاسی - مدیریت اخبار وبرنامه های سیاسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com