مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی علوم اقتصادی
    گرایش نظری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
https://.com