مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1385
  کارشناسی
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • industrial research and training center of iran
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • business training centre ministry of industry ,mine and trade
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • industrial research and training center of iran
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • business training centre ministry of industry ,mine and trade
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com