مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش خاک و پی /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 16.31

افتخارات

 • 1384
  برگزیده المپیاد ریاضی کشوری

دانش تخصصی

 • ژئوتکنیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Etab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Plaxis
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ژئوتکنیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com