مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش تجربی /دانشگاه پیام نور / معدل 16.2

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com