مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم‌افزار /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 17.8

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  آموزش آزمون نرم‌افزار مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر جستجو تولید خودکار داده‌ی آزمون مبتنی بر جستجو تولید خودکار داده‌ی آزمون برای برنامه‌های وب

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C, C ++, Core java,PHP Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ,Databases: SqlServer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • software testing
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HMLT, CSS ( Bootstrap), JavaScript, AJAX, JQuery framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git ,SVM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • service-oriented architecture (service implementation in .NET)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • net Technologies and Frameworks: ASP.NET (form base) , ASP.NET MVC , LINQ , Entity Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • NET. Technologies and) Frameworks: TPL(Task Parallel library
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • T-SQL - MSSQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web API
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • phpStorm
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C, C ++, Core java,PHP Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ,Databases: SqlServer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • software testing
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HMLT, CSS ( Bootstrap), JavaScript, AJAX, JQuery framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git ,SVM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • service-oriented architecture (service implementation in .NET)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • net Technologies and Frameworks: ASP.NET (form base) , ASP.NET MVC , LINQ , Entity Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • NET. Technologies and) Frameworks: TPL(Task Parallel library
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • T-SQL - MSSQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web API
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com