مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  دکتری جغرافیای طبیعی
  گرایش ژئومورفولوژی /دانشگاه رازی کرمانشاه / معدل 18
 • 1380 تا 1382
  کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
  گرایش ژئومورفولوژی /دانشگاه رازی کرمانشاه / معدل 18
 • 1376 تا 1380
  کارشناسی جغرافیای طبیعی
  گرایش ژئومورفولوژی /دانشگاه رازی کرمانشاه / معدل 17

دانش تخصصی

 • کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دکتری
 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCHE-UTET4
دانش تخصصی
 • کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دکتری
 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com