مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شركت تبليغاتي
  مالی و حسابداری/ مديريت شركت تبليغاتي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com