مختصری از من

پیشینه شغلی

  • آذر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
    شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران
    مالی و حسابداری/ مدیر حسابداری مدیریت
https://.com