مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا هم اکنون
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد تهران شمال / معدل 13.6

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵
    بانک اقتصاد نوین
    مالی و حسابداری/ بایگان
https://.com