مختصری از من

پشتکار و دقت زیاد در کاری که به من واگذار می شود خواهم داشت و هرگز از کار خسته نخواهم شد.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی الکترونیک
  /دانشگاه صدرالمتالهین / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com