مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
    گرایش دولتی /دانشگاه گنبد
https://.com