مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
    /دانشگاه پیام نور زنجان / معدل 13.17
https://.com