مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    دکتری دامپزشکی
    /دانشگاه ارومیه

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • توسعه دیگران (منتورینگ)
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com