مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا 1388
    کارشناسی زیست شناسی مولکولی
    گرایش ژنتیک /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۵
    آزمایشگاه پاتوبیولوژی غدیر خم
    پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس آزمایشگاه

    توضیحات: مسلط به تمام بخش های آزمایشگاهی- هماتولوژی- بیوشیمی- میکروبیولوژی- سرولوژی- هورمون- بخش مولکولی و PCR - بخش پیوند

  • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۹
    بیمارستان شریعتی-بیونانوتکنولوژی
    پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس آزمایشگاه

    توضیحات: استخراج DNA و RNA -
    انجام تست های PCR به صورت کیفی و کمی -
    انجام تست های بخش هورمون

سوابق آموزشی پژوهشی

  • 1388
    انجام کارهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیونانوتکنولوژی بیمارستان شریعتی بررسی آماری کیس های MI در بیمارستان های مدرس-میلاد-لبافی نژاد
  • 1388
    مرکز تحقیقات بیمارستان شریعتی - بررسی جامه آماری دیابتیک

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • فعالیت های ورزشی

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری

دانش تخصصی

  • دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • کامپیوتر
    100% Complete
    عنوان مدرک:

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
دانش تخصصی
  • دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • کامپیوتر
    100% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com