مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1394
    کارشناسی مهندسی معماری
    /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
https://.com