مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا هم اکنون
    کارشناسی کامپیتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه صنعتی سجاد
https://.com