مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی ارشد روانشناسي
    گرایش روانسنجي /دانشگاه تهران مركزي
https://.com