مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1379 تا 1386
    کارشناسی روانشناسی
    گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور فریدونشهر / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

https://.com