مختصری از من

پروژه ها

  • 1392
    نقشه برداری
    نقشه بردار

    توضیحات: از سال 92 همکاری نقشه برداری با شهرداری های منطقه 2_3_5_7_9
    بیشتر در منطقه 7و9 متمرکز

https://.com