مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1391
    کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
    گرایش استراتژی /دانشگاه علوم و تحقیقات
  • 1383 تا 1387
    کارشناسی مهندسی صنایع
    گرایش تحلیل سیستم /دانشگاه آزاد تهران جنوب
https://.com