مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1371 تا 1376
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه مازندران
https://.com