مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد دماوند

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com