مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1388
    کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني
    گرایش MBA /دانشگاه University of Ballarat / معدل 4.125
  • 1376 تا 1378
    کارشناسی ارشد مهندسي معدن
    گرایش اكتشاف /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
https://.com