مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1388
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه محقق اردبیلی / معدل 15
https://.com