مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد زیست سلولی مولکولی
  گرایش ژنتیک /دانشگاه شهرکرد / معدل 17
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی زیست سلولی مولکولی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 18

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  شرکت در کارگاه مدل سازی پروتئین ها با استفاده از نرم افزار MODELLER- دانشگاه تربیت مدرس-مدرس کارگاه آقای دکتر مجید تقدیر
 • 1392
  شرکت در کارگاه مدل سازی پروتئین ها با استفاده از نرم افزار MODELLER-دانشگاه تربیت مدرس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی پرایمر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استخراج پلاسمید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ژل آگارز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PCR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کلون در وکتورهای پروکاریوتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • الکتروپوریشن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • RFLP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ژل پلی آکریل آمید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SDS-PAGE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • وسترن بلات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک نمایش فاژی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استخراج RNA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استخراج DNA از خون،بافت و باکتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MODELLER
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodock
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • YASARA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Snapgene
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HEX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MEGA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CLC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ConTEXT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • RasMol
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gene Runner
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • EndNote
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cmap
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PayMol
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی پرایمر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استخراج پلاسمید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ژل آگارز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PCR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کلون در وکتورهای پروکاریوتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • الکتروپوریشن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • RFLP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ژل پلی آکریل آمید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SDS-PAGE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • وسترن بلات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک نمایش فاژی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استخراج RNA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استخراج DNA از خون،بافت و باکتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com