مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد اقتصاد
  گرایش بانک داری /دانشگاه دانشکاه خوارزمی / معدل 18.34
 • 1390 تا 1393
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه دانشگاه ارومیه / معدل 16.01

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مالی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مالی
https://.com