مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1390
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه تهران شمال / معدل 12

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com