مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه یزد / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  حریم سازه سپاهان
  مسئول دفتر/ مدیر داخلی

دانش تخصصی

 • مکاتبات بازرگانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مکاتبات بازرگانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com