مختصری از من

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۲
  موسسه حرا تونل اب رسانی نوسود
  مکانیک
 • اسفند ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰
  تونل اباد راهان تبریز
  مکانیک
 • اسفند ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۹
  سابیر الیگودرز
  کاترمن و مکانیک
 • فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۷
  جهاد نصر تونل اب گاوشان
  مکانیک وکاترمن
 • فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۱
  تونل ازاد راه شمال تهران جهاد نصر
  مکانیک
https://.com