مختصری از من

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
  پزشکی درمانی/پرستاری// پزشک عمومی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایلتس
https://.com