مختصری از من

بسیار علاقەمند بە کار ترجمە میباشم.
از سال 1393 تاکنون بیش از 500000 کلمە ترجمە انجام دادەام. قادر بە ترجمە از زبان انگلیسی بە فارسی، فارسی بە انگلیسی، فارسی بە کردی و کردی بە فارسی می‌باشم.
تعھد، کیفیت و مسئولیت‌پذیزی از اصول کاری بندە است.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
  /دانشگاه پیام نور سقز / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۴
  مالی و حسابداری/

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس دورە Family And Friends، Interchange, در آموزشگاە الوان و رسولی سقز بە مدت 1 سال

پروژه ها

 • 1394
  ترجمە کتاب علوم سیاسی جھان بدون کشتار
  مسئول ترجمە

  توضیحات: ترجمە بیش از 100000 ھزار کلمە متون از زبان انگلیسی بە فارسی از سال 1393،

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقەمند بە کوھنوردی، فعلایتھای ورزشی، شرکت در ھمایشھای ترجمە و زبانشناسی و سایر فعالیتھای مفرح و مرتبط با کار ترجمە و پژوھشگری در زبانھای انگلیسی، فارسی و کردی.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مترجمی زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

ابزار و نرم افزار

 • Trados Studio, Passolo, Word, Cat tools
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مترجمی زبان انگلیسی
دانش تخصصی
 • مترجمی زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
https://.com