مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1376 تا 1379
    دیپلم عاوم تجربی
    / معدل 15

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۸۴ تا دی ۱۳۹۵
    شرکت پیله
    انباردار
https://.com