مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی ارشد مهندسی عمران
    گرایش سازه /دانشگاه صنعتی شریف-پردیس بین الملل کیش / معدل 16.37
  • 1386 تا 1390
    کارشناسی مهندسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه دانشگاه شهرکرد / معدل 14.59
https://.com